கட்டாயத் தமிழ் மொழி தகுதித் தேர்வு

கட்டாயத்தமிழ்மொழி தகுதித் தேர்வு  மற்றும் மதிப்பீட்டுத் தேர்விற்கான திட்டம், பாடத்திட்டம் மற்றும் மாதிரி வினாத்தாள் 

Scheme For Tamil Eligibility Test --> Click Here

Syllabus For Tamil Eligibility Test --> Click Here

Tamil Eligibility Test - Model Descriptive QP -->Click Here

Tamil Eligibility Test - Model Objective QP -->Click Here